بازیابی قبض نوبت
مشخصات بیمار:
چنانچه پیش از این نوبتی را توسط نوبتدهی تلفنی یا اینترنتی اخذ نموده اید با وارد کردن کد ملی بیمار میتوانید مشخصات نوبت را مجددا مشاهده و چاپ نمایید.
کد ملی بیمار :*